Oferta

Integracja odruchów – Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP

650,00

Czas trwania:  12 h / czas rozłożony jest na 2 dni
Forma zajęć: stacjonarna
Dla kogo? dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów IS i nie tylko, fizjoterapeutów, psychologów, dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami
Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
Termin i miejsce szkolenia: na zamówienie

Zapisy otwarte! Zapraszamy!

Warunkiem uruchomienia kursu jest uzbieranie się grupy min. 16 osób

Dwudniowe dla nauczycieli

Szkolenie dwudniowe zostało opracowane przede wszystkim do nauczycieli, którzy zamierzają wprowadzić do swojej szkoły Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół. Mogą wziąć w nim również udział inni specjaliści, którzy planują pracę grupową z dziećmi.

Program szkolny opiera się na koncepcji rozwojowego ruchu INPP i został zaprojektowany specjalnie do użytku w szkołach, w pracy z grupą dzieci w trakcie roku szkolnego. Ćwiczenia z programu INPP dla szkół nie powinny być stosowane w pracy z indywidualnymi dziećmi. Specjaliści, którzy chcieliby skorzystać z indywidualnych ćwiczeń INPP dla dzieci powinni uczestniczyć w rocznym szkoleniu INPP dla terapeutów (patrz Szkolenia – Roczne dla terapeutów) lub skierować dzieci do licencjonowanego Terapeuty INPP (patrz Terapeuci i Trenerzy – Licencjonowani Terapeuci INPP).

 
 
Ramowy program szkolenia:
 • Wprowadzenie.
 • Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
 • Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej.
 • Powiązania między specyficznymi trudności w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi.
 • Niedojrzałość neuromotoryczna.
 • Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego.
 • Instrukcja w zakresie stosowania testów przesiewowych INPP: testy równowagi i koordynacji, testy odruchów (TOB, ATOS, STOS) oraz testy percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo-ruchowej.
 • Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń.
 • Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół.

 

Podręcznikiem do szkolenia jest publikacja S.Goddard „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?” (wydanie II).

Można ją zakupić bezpośrednio u Prowadzącego w kwocie 30zł (cena z rabatem).

Zamówienia na książkę należy składać maksymalnie 4 dni przed datą szkolenia.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • Zaświadczenie INPP (numerowane centralnie przez INPP Polska) uprawniające do wykorzystania programu do pracy z grupą (dzieci lub młodzieży).
 • Zaświadczenie Placówki Doskonalenia Nauczycieli ISP PDN.

 

 

Prowadzący

Iwona Palicka

Moje zainteresowania zawodowe obejmują głównie neuropsychologię dziecka, a szczególnie diagnozę i terapię zaburzeń poznawczych u dzieci po urazach czaszkowo-mózgowych oraz diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

W pracy terapeutycznej z dziećmi stosuję metody neurorozwojowe (m.in.Integrację Sensoryczną, Organizację Neurologiczną, pracę z odruchami pierwotnymi wg metody Sally Goddard-Blythe, Stymulacje Słuchowe, podejście Delacato) oraz podejście behawioralne i poznawczo-behawioralne, łącząc to wszystko klamrą pracy opartej o doświadczanie somatyczne – Somatic Experiencing ® SE Petera Levine’a.

Od lutego 2004r. prowadzę działalność prywatną, jaką jest GABINET PSYCHOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,
dołączając do wąskiego w Poznaniu grona psychologów zajmujących się neuropsychologią dziecka.

W czerwcu 2006r. uruchomiłam zespół gabinetów prywatnych pod wspólnym szyldem CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA, w którym skupiłam specjalistów terapii dzieci i rodziny, których cenię za wiedzę, umiejętności
i kontakt z pacjentem.

W latach 1998-2007 pracowałam w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu, gdzie zajmowałam się głównie: diagnozą i terapią dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, oceną i stymulacją rozwoju psychoruchowego, poradnictwem dla rodziców, psychoedukacją personelu medycznego, a także interwencją kryzysową w przypadku problemów adaptacyjnych i osobowościowych.

Od stycznia do sierpnia 2002r. pracowałam dodatkowo na Oddziale Opieki Paliatywnej Wielkopolskiego Centrum Chorób
Płuc i Gruźlicy w Poznaniu gdzie zajmowałam się pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

W latach 2005-2006 współpracowałam ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” w Punkcie Konsultacyjnym Psychologiczno-Pedagogicznym, gdzie udzielałam porad i wsparcia rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii, a także w Gabinecie Terapii Integracji Sensorycznej, gdzie prowadziłam diagnozę i terapię procesów integracji sensorycznej u dzieci.

Od stycznia 2008r do grudnia 2014r. współpracowałam z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Poznań-Grunwald (Spółka ZDROWIE PSYCHICZNE) gdzie zajmowałam się przede wszystkim diagnostyką dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i poradnictwem dla rodziców (współpraca z psychiatrą, neurologiem, logopedą i fizjoterapeutą).

Od 2006r. współpracuję z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n.med.Małgorzaty Kleckiej (dawniej: Pracownia Psychoedukacji i Terapii w Lędzinach) oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach (dawniej: Centrum Opieki Zastępczej przy Stowarzyszeniu Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach) współprowadząc szkolenia dla instruktorów programu FAStryga.

Jestem członkiem Rady Fundacji FASTRYGA, we współpracy z dr n.med. M.Klecką propaguję wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.

Jestem także Członkiem-założycielem Porozumienia FAS Polska mającego na celu konsolidację działań zmierzających do poprawy sytuacji dzieci, młodzieży i dorosłych z FASD w Polsce.

W latach 2005-2010 byłam członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, w ramach którego w maju 2008r. otrzymałam Certyfikat „Psycholog – doradca Online”.

Od roku 2006 jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej (PTIS) zrzeszającego terapeutów Integracji Sensorycznej, w październiku 2017 zostałam wybrana do Zarządu PTIS w funkcji Prezesa http://www.integracjasensoryczna.org.pl/

W roku 2007 przystąpiłam do Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego https://ptneur.pl/ oraz do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka http://ptp-dziecko.org.pl/

W latach 2016-2018 byłam członkiem Stowarzyszenia Integracji Sensomotorycznej.

w 2017 uczestniczyłam w powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing i jestem jego Członkiem, pełnię także funkcję Sekretarza Zarządu PSSE http://psse.net.pl/

w 2017 zostałam również przyjęta w poczet członków Polskiego Oddziału Towarzystwa Badań nad Emocjami i Przywiązaniem (SEAS Polska) http://seaspolska.org/

Prowadząca szkolenie jest absolwentką rocznego szkolenia INPP dla terapeutów, którzy podpisali umowy terapeutyczne i ściśle współpracują z INPP Polska, regularnie uczestniczy w superwizji (minimum dwa dni w ciągu dwóch lat) i przestrzega międzynarodowych standardów oraz Kodeksu Etycznego INPP, które wprowadzone zostały w 2014 roku.

Organizacja

Po zapisie na szkolenie na maila otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące czasu i miejsca, w którym szkolenie się odbędzie.

Wymagania

Podręcznikiem do szkolenia jest publikacja S.Goddard „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?” (wydanie II).

Można ją zakupić bezpośrednio u Prowadzącego w kwocie 30zł (cena z rabatem).

Zamówienia na książkę należy składać maksymalnie 4 dni przed datą szkolenia.