Regulamin

Regulamin strony internetowej

 

1 Organizator

Organizatorem szkoleń i kursów jest Krafc Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu, ul. Trzech Kotwic, nr 11B, 49-300 Brzeg, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 817684, posługujący się nr NIP: 747-191-61-56, organ prowadzący Instytut Studiów Podyplomowych, zwany dalej ISP lub Organizatorem.

 

2 Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych dostępnych na stronie www.centrum-szkolen.edu.pl, których organizatorem jest ISP.
 2. Korzystając ze strony internetowej Uczestnik w pełni akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za własne czyny wynikające z korzystania ze strony internetowej.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowej w sposób nienaruszający zasad Regulaminu oraz obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest korzystanie ze strony internetowej z naruszeniem praw osób trzecich lub praw ISP.
 5. W przypadku powzięcia przez ISP informacji, iż Uczestnik narusza postanowienia pkt. 4 podjęte zostaną kroki prawne w celu naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody.

 

3 Przedmiot usług świadczonych przez Organizatora

ISP za pomocą strony www.centrum-szkolen.edu.pl świadczy usługi polegające na:

 1. Prowadzeniu działalności marketingowej związanej z promocją ISP;
 2. Umożliwieniu Uczestnikowi na zadawanie pytań poprzez formularz kontaktowy;
 3. Umożliwieniu Uczestnikowi zapisywanie się na szkolenia czy kursy organizowane przez ISP.

 

4 Ogólne warunki korzystania ze Strony

 1. Z usług świadczonych przez ISP za pośrednictwem strony internetowej może korzystać każdy, w szczególności chcący zapisać się na szkolenia lub kursy świadczone przez Organizatora.
 2. ISP dołoży wszelkich starań, aby strona internetowa działał w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń. ISP zastrzega jednak możliwość, że w funkcjonowaniu strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwujących, a także z innych przyczyn niezależnych od Organizatora (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i inne). O powyższych przerwach technicznych ISP powiadomi Uczestnika poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie.
 3. Korzystając ze strony internetowej Uczestnik zobowiązany jest postępować zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz powszechnymi przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów, jak również interesów osób trzecich.
 4. Zachowanie Uczestnika sprzeczne z pkt. 3 jest w całości zabronione.

 

5 Newsletter oraz formularz kontaktowy

 1. Uczestnik może przy zakładaniu konta lub w późniejszym terminie wyrazić zgodę na otrzymywanie od ISP informacji marketingowych. W tym celu Uczestnik podaje aktualny adres mailowy, na który przychodzi newsletter. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie reklam i informacji promocyjnych.
 2. Uczestnik może kontaktować się z ISP za pomocą podanego formularza kontaktowego widniejącego na stronie internetowej. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania imienia, nazwiska oraz adresu mailowego przez Uczestnika.

 

6 Prawo autorskie

 1. Wszelkie materiały umieszczone i dostępne na stronie internetowej, w szczególności teksty, zdjęcia czy grafiki, są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). ISP umożliwia Uczestnikowi korzystanie materiałów umieszczonych na stronie jedynie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 2. Zabrania się:
  1. Pobierania zawartości baz danych udostępnianych na stronie internetowej i wtóre wykorzystywanie ich w całości lub w części, zarówno co do jakości jak i ilości;
  2. Wykorzystywania zasobów i funkcji strony internetowej w celu prowadzenia przez Uczestnika działalności komercyjnej lub takiej, która w jakikolwiek sposób naruszałaby interes ISP;
  3. Kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie internetowej wykraczającego poza granice dozwolone prawem.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestników praw autorskich zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

 

7 Cookies

Na stronie internetowej wykorzystywana jest technika „Cookies” tj. „ciasteczka”, która ułatwia korzystanie ze strony. Pliki „cookies” w żaden sposób nie przekazują indywidualnych danych osobowych Uczestnika. Pobierane dane mają charakter jedynie statystyczny o korzystaniu ze strony internetowej. W każdym czasie Uczestnik może wyłączyć lub skasować pliki „cookies” korzystając z odpowiedniej opcji swojej przeglądarki internetowej.

 

8 Odpowiedzialność

Korzystanie ze strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Uczestnika.

ISP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Szkody powstałe wskutek korzystania ze strony internetowej przez Uczestnika w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych;
 2. Szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika danych lub informacji ze strony internetowej w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 3. Szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;
 4. Szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi niezależnymi od ISP.

 

9 RODO

ISP oświadcza, że obowiązek nałożony mocą art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO, został spełniony w zakładce Polityka Prywatności widniejący na stronie internetowej.

10 Postanowienia końcowe

 1. ISP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w przeciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), a także ustaw szczególnych.
 3. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Strony rozstrzygane są przez sądy powszechne rzeczowo i miejscowo właściwe dla siedziby ISP.
 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:
  1. Regulamin szkoleń i kursów;
  2. Polityka Prywatności.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021.

 

 

 

 

Regulamin szkoleń

 

1 Organizator

Organizatorem szkoleń i kursów jest Krafc Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu, ul. Trzech Kotwic, nr 11B, 49-300 Brzeg, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 817684, posługujący się nr NIP: 747-191-61-56, organ prowadzący Instytut Studiów Podyplomowych, zwany dalej ISP lub Organizatorem.

 

2 Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych dostępnych na stronie www.centrum-szkolen.edu.pl, których organizatorem jest ISP.
 2. Korzystając ze szkolenia lub kursu Uczestnik w pełni akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za własne czyny wynikające z korzystania z usług świadczonych przez Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania ze szkolenia lub kursu.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania ze szkolenia lub kursu w sposób nienaruszający zasad Regulaminu oraz obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora z naruszeniem praw osób trzecich lub praw ISP.
 5. W przypadku powzięcia przez ISP informacji, iż Uczestnik narusza postanowienia pkt. 4 podjęte zostaną kroki prawne w celu naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody.

 

3 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. W celu przystąpienia do oferowanego szkolenia Uczestnik zobligowany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 2. W celu wypełnienia formularzu zgłoszeniowego Uczestnik musi podać następujące dane:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres mailowy;
  3. Nr telefonu;
  4. Adres zamieszkania
 3. Uczestnik może wypełnić formularz, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, online na stronie internetowej Organizatora lub pobrać druk w formacie PDF i wypełniony przesłać na adres mailowy ISP.
 4. Wypełnienie w/w formularza stanowi zawarcie umowy z ISP z wszystkimi z tego płynącymi konsekwencjami, w tym z zobowiązaniem do zapłaty.
 5. Szkolenia i kursy oferowane przez Organizatora mogą odbywać się zarówno stacjonarnie w siedzibie ISP w Tychach, jak również w formie online.
 6. ISP zobowiązane jest przed danym szkoleniem lub kursem potwierdzić Uczestnikowi jego zgłoszenie wraz z przesłaniem materiałów na zajęcia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wysłane Uczestnikowi na 6 dni przed terminie szkolenia lub kursu, a w przypadku szkolenia lub kursu weekendowego na 8 dni.
 7. W przypadku nie otrzymania żadnych informacji od Organizatora na 4 dni przed planowanym terminem szkolenia lub kursu Uczestnik zobligowany jest do skontaktowania się z ISP.

 

4 Płatności

 1. Przy każdym szkoleniu lub kursie przedstawiony na stronie internetowej widnieje cena danej usługi.
 2. Wszystkie oferty ISP przedstawione na stronie internetowej podane są w kwocie netto do której należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
 3. Zapłata za dane szkolenie lub kurs następuje w momencie zapisywania się na dane wydarzenie.
 4. Zapłata za dane szkolenie lub kurs następuje poprzez internetowy system płatności lub bezpośrednio na konto ISP.
 5. ISP w momencie potwierdzenia szkolenia kursu, o którym mowa w §3 ust. 6 Regulaminu, wystawia Uczestnikowi fakturę pro forma i przesyła na podany w zgłoszeniu adres mailowy.
 6. Po zrealizowanym szkoleniu lub kursie ISP wystawia fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyła na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

 

5 Rezygnacja z usługi

 1. Do czasu otrzymania „potwierdzenia udziału w szkoleniu” uczestnik szkolenia/kursu ma możliwość dokonania rezygnacji bez konieczności poniesienia jakichkolwiek kosztów.
 2. Po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” uczestnik może dokonać rezygnacji z wybranej usługi, jednakże będzie zobowiązany do zapłaty całej wartości szkolenia/kursu.
 3. Regulacja przewidziana w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy szkoleń/kursów wyjazdowych.   W przypadku tego typu usług uczestnik ponosi zawsze 50% wartości szkolenia/usługi po dokonaniu rejestracji na nie, a w przypadku, gdy do rezygnacji dochodzi w terminie krótszym niż 28 dni – 100% wartości kursu.
 4. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna) na adres mailowy.
 5. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do ISP.
 6. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

6 Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach:                                                                                                                                                                                                                                         a) pisemnie na adres: Centrum Szkoleń ISP, ul. Sienkiewicza 1, Tychy 43-100,                                                                                                                     b) na adres e-mail: kontakt@centrum-szkolen.edu.pl.
 1. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.
   

7 Uczestnictwo w szkoleniu lub kursie

 1. Uczestnik może przystąpić do danego szkolenia lub kursu tylko i wyłącznie, gdy zgłosił swój udział na formularzu oraz dokonał płatności za usługę.
 2. Po zakończeniu szkolenia lub kursu Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub kursu.
 3. Szczegółowe warunki ukończenia danego szkolenia/kursu są dostępne na stronie www.centrum-szkolen.edu.pl.

 

8 Odwołanie szkolenia lub kursu

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub kursu bądź osoby prowadzącej, w przypadku, gdy otrzyma informacje od wykładowcy, że z przyczyn losowych nie może poprowadzić zajęć. ISP po otrzymaniu w/w informacji od razu poinformuje Uczestników o powodzie odwołania terminu i ustali nowy termin.
 2. Zmiana terminu szkolenia lub kursu może nastąpić najpóźniej na 3 dnia przed terminem szkolenia.

 

9 Prawo autorskie

 1. Wszelkie materiały szkoleniowe udostępniane Uczestnikowi, w szczególności teksty, zdjęcia czy grafiki, są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). ISP umożliwia Uczestnikowi korzystanie materiałów szkoleniowych jedynie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 2. Zabrania się:
  1. Wykorzystywania materiałówi. szkoleniowych w celu prowadzenia przez Uczestnika działalności komercyjnej lub takiej, która w jakikolwiek sposób naruszałaby interes ISP;
  2. Kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania materiałów szkoleniowych wykraczającego poza granice dozwolone prawem.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestników praw autorskich zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

 

10 RODO

ISP oświadcza, że obowiązek nałożony mocą art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO, został spełniony w zakładce Polityka Prywatności widniejący na stronie internetowej.

 

11 Postanowienia końcowe

 1. ISP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w przeciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), a także ustaw szczególnych.
 3. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Strony rozstrzygane są przez sądy powszechne rzeczowo i miejscowo właściwe dla siedziby ISP.
 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:
  1. Regulamin strony internetowej;
  2. Polityka Prywatności.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021.