Oferta

Społeczna Odpowiedzialność w Oświacie i Biznesie – CSR

1000,00

Czas trwania:  30 h dydaktycznych
Forma zajęć: online
Dla kogo? dla sektora biznesu, w tym również obcokrajowców, prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność na rynku polskim. Jest możliwość prowadzenia zajęć hybrydowych w języku polskim i angielskim.

Kurs dedykowany jest podmiotom sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
Termin szkolenia:

Zapisy otwarte

 Minimalna ilość studentów warunkująca rozpoczęcie kursu to 10 osób.

 

Społeczna Odpowiedzialność w Oświacie i Biznesie – CSRSpołeczna odpowiedzialność
to sposób zarządzania, zgodnie z którym podmioty w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza zaangażowanie w sprawy kadr, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem funkcjonowania i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności podmiotu i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Zajęcia przygotują słuchaczy
do zbudowania organizacji funkcjonującej w oparciu o Normę ISO 26000, która stanowi praktyczny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego działania i ich raportowania.

Pozyskana wiedza będzie sprzyjać:

1.
Wzmocnieniu konkurencyjności podmiotu i zbudowaniu jej wizerunku,

2.
Odpowiedzi na oczekiwania lokalnej społeczności i krzewieniu prospołecznych wartości,

3.
Współczesnemu i innowacyjnemu podejściu do zarządzania podmiotem.

 

Kurs przeznaczony jest dla praktykujących nauczycieli w zakresie usystematyzowania wiedzy na potrzeby krzewienia prospołecznych postaw wśród uczniów oraz kadry zarządzającej placówką oświatową i przedstawicieli biznesu, po uwzględnieniu specyfiki audytorium, w zakresie budowania odpowiedniego wachlarza wartości społecznych

 

 

Program szkolenia i efekt kształcenia:Efekt kształcenia
: zajęcia mogą być inspiracją dla słuchaczy do szerszego analizowania prowadzonej działalności pod kątem wpływu na społeczeństwo i środowisko oraz kształtowania przyszłych kierunków rozwoju w poszanowaniu standardów odpowiedzialnego funkcjonowania. Pozwolą nie tylko na zdobycie wiedzy z zakresu oczekiwań społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem odpowiedzialnych praktyk społecznych, ale także dopasować zestaw narzędzi i standardów do zastosowania w praktyce, biorąc pod uwagę specyfikę sektora funkcjonowania.Część I
Blok teoretyczny

Wprowadzenie w tematykę społecznej odpowiedzialności,
historia rozwoju koncepcji, trendy społecznogospodarcze, ramy regulacyjne oraz narzędzia wspierające, wyjaśnienie korzyści osiąganych z odpowiedzialnego budowania modelu biznesowego podmiotu (sektora oświaty,

biznesu)
.

Omówienie obszarów społecznej odpowiedzialności: (1) ład organizacyjny, (2) prawa człowieka, (3) stosunki pracy, (4) środowisko, (5) sprawiedliwe praktyki rynkowe, (6) relacje z interesariuszami, (7) zaangażowanie społeczne.

Efekt szczegółowy: wiedza teoretyczna, znajomość norm w zakresie społecznej odpowiedzialności;Część II
Blok praktyczny

Wykształcenie praktycznych umiejętności kształtowania wartości prospołecznych, propagowania i uczenia wartości społecznych wśród interesariuszy (uczniów, kadr, kooperantów i innych podmiotów), i wykorzystywania ich w procesach realizacji strategii rozwojowych/wizerunkowych.

Zajęcia będą nosiły charakter warsztatowy z omówieniem i dyskusjami, w tym przewidziana jest analiza i mapowanie interesariuszy, budowanie strategii odpowiedzialnego biznesu, raportowanie danych niefinansowych. Program warsztatów zostanie zrealizowany z wykorzystaniem kluczowych dokumentów regulacyjnych i pozaregulacyjnych stanowiących wytyczne dla przedsiębiorstw, jak wdrażać standardy społecznej i środowiskowej odpowiedzialności z sukcesem.

Efekt szczegółowy: praktyczne doświadczenie i umiejętna praca warsztatowa;

sektor oświatowy: kierunki modyfikacji programów i metod nauczania oraz krzewienia wartości prospołecznych wśród uczniów i kadry


sektor biznesu: raport społecznej odpowiedzialności biznesu, sposoby wykorzystania raportowania na potrzeby budowy strategii wizerunkowej

Prowadzący

prof. UE dr hab. Izabela, Barbara Sztangret,Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydziału Zarządzania, specjalność

Funkcjonowanie rynków krajowych i międzynarodowych. Obecnie zatrudniona w Katedrze Przedsiębiorczości,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, na stanowisku profesora.


Autorka ponad 150 publikacji krajowych i międzynarodowych, autorka monografii i redaktorka opracowań

zbiorowych oraz podręczników akademickich, w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.


Członek komitetów redakcyjnych i recenzent w m.in.:


1. European Marketing Academy (EMAC)


2. International Centre of Economics, Humanities and Management (ICEHM)


3. Journal of Business Economics and Management, Taylor & Francis Publishing Group UK


4.
Journal of Management Studies, David Publishing Company, El Monte/New York, USA

Członek organizacji krajowych oraz międzynarodowych: PTE w Katowicach, GABER in NY USA, PNTM w

Poznaniu, EMAC w Belgii, GSTF w Singapurze, MAG Scholar w Nowej Zelandii, i inne.


Prodziekan Szkoły I i II stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Kurator kierunków studiów

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, na Wydziale Zarządzania, UE w Katowicach, później Kierunku

Zarządzanie w Kolegium Zarządzania. Członek Rady do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia w Szkole

Studiów I i II stopnia, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Rady do spraw Społecznej

odpowiedzialności Uniwersytetu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Rad Nadzorczych od

2007, Biegły Sądowy w zakresie marketingu i zarządzania marketingowego, w okręgu Sądu Okręgowego w

Katowicach.


Laureatka m.in.:


1.
Young Service Researcher Award, 8th International Research Symposium in Service Management

(
IRSSM8), 15 August, 2017 , School of Business at Yonsei University, Seoul, South Korea

2.
ISCOIM 2018 award, for the most innovative paper on innovative marketing, 2nd International Scientific

Conference on Innovative Marketing “communication and digital marketing management” , Durres


Albania 2018


3. dyplom uznania: ”for the report: Intelligent Knowledge Management in the Sector of Waste Disposal

Enterprises”, Scientific and Technical Union of Mechanical Engineering Bulgaria 2018;


4.
dyplom uznania za prezentacje artykułu: Revalue of municipal waste. Strategic approach; 4th

International Conference on Marketing, Business and Trade (ICMBT 2019) Waseda University of


Tokio, Faculty of Science and Engineering, Japan January 2019

Organizacja

Czas trwania: 30 godzin lekcyjnych

 

Harmonogram spotkań:1.
15h (2×7,5) blok teoretyczny

2.
15h (2×7,5) blok praktyczny i raportowanie

 

 

Forma kursu: online, na platformie Click meeting

 

 

Wymagania

Wymagania jakie uczestnik musi spełnić aby przystąpić do kursu: wykształcenie minimum średnie, szeroki światopogląd i otwartość na nowe rozwiązania, dobór grup wg kryterium homogeniczności; kurs przeznaczony i odpowiednio dostosowany dla oświaty i biznesu.