Oferta

Nauczanie przez projekt. Metody twórczego myślenia w procesie rozwiązywania problemów.

1000,00

Czas trwania:  60 h 
Forma zajęć: online
Dla kogo? dla praktykujących nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu, po uwzględnieniu specyfiki audytorium.

Korzyści: Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
Termin szkolenia: na zamówienie

Zapisy otwarte

 Minimalna ilość studentów warunkująca rozpoczęcie kursu to 10 osób.

 

Nauczanie przez projekt jest jedną z metod, zaliczaną do metod praktycznych i aktywizujących, stosowanych z powodzeniem w systemach oświaty zachodnioeuropejskiej.A
tutem kursu jest podejście metakognitywne do procesu uczenia się oraz umiejętności interpersonalnych. Metapoznanie to wiedza o tym jak kreujemy nową wiedzę, stosujemy ją i monitorujemy jej zastosowanie w procesie rozwiązywania problemów, w sposób indywidualny i zespołowy, wcielając się w różne role.

Kurs przeznaczony jest dla praktykujących nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu, po uwzględnieniu specyfiki audytorium.

 

Program szkolenia i efekt kształcenia:I.
Metody heurystyczne

1.
Fazy realizacji i zasady

2.
Zastosowanie

Burza mózgów,
Metoda Delficka, Synektyka Gordona, Metoda niekompetencji, Philips Buzz Session, Brainwritting 635, Technika podświadomych źródeł pomysłu, Technika wejśćwyjść, Technika pobudzania skojarzeń, Technika morfologiczna, Antytemat, Metoda kruszenia, Metoda porównań/sposoby budowy Avatara, Techniki CERMA, Mind Mapping, Myślenie lateralne/Metoda sześciu kapeluszy i inne.

II.
Design Thinking

1.
Przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z interesariuszami problemu,

2.
Tworzenie Person czyli profili charakteryzujących interesariuszy,

3.
Tworzenie map empatii dla zrozumienia potrzeb i oczekiwań interesariusza,

4.
Określenie kluczowych bolączek (pains) oraz szans rynkowych (gains) bazujących na modelu propozycji wartości,

5.
Zdefiniowanie wyzwań projektowych: Jak moglibyśmy …? (How might we?),

6.
Tworzenie rozwiązań dzięki wykorzystaniu twórczych metod generowania pomysłów bazujących na potencjale zespołów, zastosowanie heurystyki,

7.
Prototypowanie tworzenie rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom interesariuszy w postaci prototypów rozwiązań,

8.
Testowanie przygotowanie i przeprowadzenie testów z interesariuszami/adresatami,

9.
Planowanie wdrożenia narzędzia, które ułatwią wdrożenie wypracowanych rozwiązań problemu.

III.
Business Model Canvas

sposób zarządzania strategicznego i szablon startowy modelu rozwiązywania problemów, w tym biznesowych.Efekty kształcenia1.
W trakcie szkolenia studenci poznają ogół sposobów, reguł postępowania i narzędzi służących podejmowaniu optymalnych decyzji w złożonych sytuacjach, wymagających analizy dostępnych informacji, pozyskania informacji, a także przewidywania zjawisk przyszłych, w oparciu o metody heurystyczne. Heurystyka jest umiejętnością, zdolnością wykrywania nowych faktów oraz budowania połączeń między tymi faktami. Zajęcia oparte są na pobudzaniu i stosowaniu twórczego myślenia i kombinacjach logicznych. Praca polega na zespołowym myśleniu, uznawanym jako możliwość zróżnicowania opinii, postaw, doświadczenia, możliwości intelektualnych itp. wszystkich członków zespołu rozwiązujących dany problem. Metoda pracy stwarza okazję do stałej współpracy i rozwijania umiejętności komunikacyjnych.

Efekt szczegółowy: studenci otrzymują warsztat praktycznych sposobów i narzędzi kreatywnego rozwiązywania problemów.

 

2. W trakcie szkolenia studenci zapoznają się z nowatorskim podejściem do tworzenia nowych rozwiązań w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb interesariuszy. Metoda Design Thinking wprowadzi do umiejętnej koncentracji na problemie i jego interesariuszach, kreatywnej współpracy i wielostronnego spojrzenia na problem, wyjścia poza utarte schematy myślowe, praktykowania rozwiązań i zbierania informacji zwrotnej. Design Thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań.

 

Efekt szczegółowy: studenci otrzymują warsztat praktycznych sposobów i narzędzi kreowanie oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów, usług, wydarzeń, procesów, programów edukacyjnych czy modeli biznesowych.3.
W czasie szkolenia studenci poznają narzędzie wykorzystywane przez największe światowe firmy Business Model Canvas (BMC), tj. sposób rozwiązywania problemów strategicznych i szablon startowy modelu przedsięwzięcia. Studenci pracują w grupach i realizują projekt zwizualizowany na dziewięciopolowym wykresie. Studenci doświadczają dylematów decyzyjnych, a także sprawdzają się jako członkowie zespołów, w tym wirtualnych.Efekt szczegółowy: studenci otrzymują kompleksowe narzędzie do rozwiązywania szerokiego spektrum problemów decyzyjnych, osadzonych w zróżnicowanym środowisku działania.

Prowadzący

prof. UE dr hab. Izabela, Barbara SztangretAbsolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydziału Zarządzania, specjalność

Funkcjonowanie rynków krajowych i międzynarodowych. Obecnie zatrudniona w Katedrze Przedsiębiorczości,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, na stanowisku profesora.


Autorka ponad 150 publikacji krajowych i międzynarodowych, autorka monografii i redaktorka opracowań

zbiorowych oraz podręczników akademickich, w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.


Członek komitetów redakcyjnych i recenzent w m.in.:


1. European Marketing Academy (EMAC)


2. International Centre of Economics, Humanities and Management (ICEHM)


3. Journal of Business Economics and Management, Taylor & Francis Publishing Group UK


4.
Journal of Management Studies, David Publishing Company, El Monte/New York, USA

Członek organizacji krajowych oraz międzynarodowych: PTE w Katowicach, GABER in NY USA, PNTM w

Poznaniu, EMAC w Belgii, GSTF w Singapurze, MAG Scholar w Nowej Zelandii, i inne.


Prodziekan Szkoły I i II stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Kurator kierunków studiów

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, na Wydziale Zarządzania, UE w Katowicach, później Kierunku

Zarządzanie w Kolegium Zarządzania. Członek Rady do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia w Szkole

Studiów I i II stopnia, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Rady do spraw Społecznej

odpowiedzialności Uniwersytetu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Rad Nadzorczych od

2007, Biegły Sądowy w zakresie marketingu i zarządzania marketingowego, w okręgu Sądu Okręgowego w

Katowicach.


Laureatka m.in.:


1.
Young Service Researcher Award, 8th International Research Symposium in Service Management

(
IRSSM8), 15 August, 2017 , School of Business at Yonsei University, Seoul, South Korea

2.
ISCOIM 2018 award, for the most innovative paper on innovative marketing, 2nd International Scientific

Conference on Innovative Marketing “communication and digital marketing management” , Durres


Albania 2018


3. dyplom uznania: ”for the report: Intelligent Knowledge Management in the Sector of Waste Disposal

Enterprises”, Scientific and Technical Union of Mechanical Engineering Bulgaria 2018;


4.
dyplom uznania za prezentacje artykułu: Revalue of municipal waste. Strategic approach; 4th

International Conference on Marketing, Business and Trade (ICMBT 2019) Waseda University of


Tokio, Faculty of Science and Engineering, Japan January 2019

Organizacja

 

Czas trwania: 60 godzin lekcyjnychHarmonogram spotkań:

 

1. Metody heurystyczne 15 (2×7,5)

2.
Design Thinking 15 (2×7,5)

3.
Business Model Canvas 15 (2×7,5)

4.
Projektowanie i testowanie 15 (2×7,5)

 

Forma kursu: online, na platformie Click meeting

 

 

Wymagania

Wymagania jakie uczestnik musi spełnić aby przystąpić do kursu: wykształcenie minimum średnie, szeroki światopogląd i otwartość na nowe rozwiązania, dobór grup wg kryterium homogeniczności; kurs przeznaczony i odpowiednio dostosowany dla oświaty i biznesu.